REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Uchwyty24.pl
obowiązujący od 25.12.2014r.

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Pojęcia zaznaczone poniżej pogrubioną czcionką i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny stanowiący element Strony Sprzedawcy, za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji konta Klienta w Panelu Klienta.

Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny stanowiący element Strony Sprzedawcy, za pomocą której Klient może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, określany przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.

Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 211 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – w oparciu o prawa konsumenta na podstawie art. 385 i art. 556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

Login Klienta – ciąg znaków (e-mail Klienta), konieczny do uzyskania dostępu do Panelu Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Panel Klienta lub konto Klienta – element Strony Sprzedawcy pod nazwą „Panel Klienta”, w ramach której Klient ma możliwość m.in. założenia Konta Klienta, zarządzać danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień oraz kontrolować złożone przez niego Zamówienia.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu. 2

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta w Panelu Klienta, udostępnionego na Stronie Sprzedawcy, dokonywana za pomocą Formularza Rejestracyjnego.

Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy pod nazwą Uchwyty24.pl należący do Sprzedawcy, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.uchwyty24.pl , umożliwiającej Klientom zawieranie umów sprzedaży Produktów.

Sklep fizyczny – dostępny dla ogółu Klientów lokal przy ul. Fatimskiej 41a lok 16 (parter) w Krakowie, w którym Sprzedawca prowadzi stacjonarny sklep umożliwiający bezpośrednie zawieranie umów sprzedaży Produktów.

Strona Sprzedawcy – strona internetowa Sprzedawcy pod adresem internetowym:.www.uchwyty24.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep.

Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Usługodawca lub Sprzedawca – BNS24 Piotr Wypchał z siedzibą w Krakowie, adres: os. Krakowiaków 22a/76 31-963 Kraków, NIP: PL 6782750556, REGON: 120694350, wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki Rzeczpospolitej Polski; tel/fax: kom.: 792 45 45 75 lub 692 025 835 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient); e-mail: uchwyty24@wp.pl lub brackets24@wp.pl

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827, z późn. zm.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj, liczbę sztuk Produktu, sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem Strony Sprzedawcy lub telefonicznie) , a także korzystania przez Klientów ze Sklepu, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Dokonywanie Zamówień przez Klienta drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę ale przez operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient.

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

6. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na produkty, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

7. Klienci mają możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

8. Klient, przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

9. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

10. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

11. Ceny Produktów w Sklepie:

a) podawane są w złotych polskich i zawierają należności publicznoprawne, w tym podatek VAT, cła, etc. (ceny brutto),

b) nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

13. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w Sklepie fizycznym.

14. Sprzedawca nie jest producentem Produktów.

15. Ceny Produktów podawane na Stronie Sprzedawcy maja charakter charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia w sposób określony w punkcie III ppkt 4.1-4.3 Regulaminu. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny, w szczególności na skutek błędu systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia Zamówienia.

§ II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na możliwości nieodpłatnego założenia Konta Klienta i utrzymywania go celem zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem strony Sprzedawcy (usługa elektroniczna) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.1. Usługodawca lub Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na przyszłość.

3.2. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie e-maila (na adres e-mailowy Sprzedawcy: uchwyty24@wp.pl ) ze stosownym żądaniem lub pisemnie – na adres BNS24 Piotr Wypchał os Krakowiaków 22a/76 31-963 Kraków

4. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego oraz regulaminu Sklepu, umieszczonego na Stronie Sprzedawcy po wypełnieniu odpowiednich rubryk tego formularza.

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres e-mailowy Sprzedawcy: uchwyty24@wp.pl ze stosownym żądaniem lub pisemnie – na adres BNS24 Piotr Wypchał os Krakowiaków 22a/76 31-963 Kraków

6. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony Sprzedawcy w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.

8. Niedozwolonym jest podawanie przez Klienta w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia fałszywych danych oraz, oszukańczych, bądź obliczonych na spekulację Zamówień, a także dokonywanie jakichkolwiek fikcyjnych lub pozornych Zamówień

9. Sprzedawca może wstrzymać dostęp do Sklepu Klientowi, który korzysta ze Sklepu do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich lub narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY.

1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem Strony Sprzedawcy, drogą telefoniczną pod warunkiem podania adresu e-mail Klienta na potrzeby realizacji sprzedaży na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Sprzedawcy należy wejść na tą stronę, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie i złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i podane informacje na Stronie Sprzedawcy.

2.1. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.

2.2. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup”, „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub „Zapłać teraz”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych w formularzu Zamówienia.

2.3. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia Produktu, sposobu płatności oraz wypełnieniu Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup”, „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub „Zapłać teraz”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2.4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na numer telefoniczny Sprzedawcy podany na stronie Sprzedawcy, dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu wskazówki Sprzedawcy podawane telefonicznie, podać adres e-mail Klienta, na które ma zostać przesłane potwierdzenie Zamówienia wraz z pozostałymi dokumentami związanymi ze sprzedażą. Koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z Klienta taryfą operatora.

4. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta:

4.1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, zawierającej numer Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z potwierdzeniem parametrów Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia.

4.2. w przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i podania adresu e-mail odpowiednie zastosowanie znajduje punkt 4.1 powyżej.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy, następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu), wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu) – w przypadku zawarcia umowy w trybie określonym w punkcie 4.1. i 4.2. powyżej,

6. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

7. Zamówienia składane za pośrednictwem Formularza Zamówień mogą być wysyłane 24 godziny na dobę.

8. Zamówienia składane telefonicznie mogą być składane w od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 oraz w soboty w godzinach 9-14.

9. Zamówienia złożone w dni powszednie (poniedziałek-piątek) po godz. 10.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym (poniedziałek-piątek).

10. Nieprawidłowo wypełnienie Formularza Zamówienia może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia.

11. Zamówienie Produktu są przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

12. Klient może sprawdzać przebieg realizacji Zamówienia na Stronie Sprzedawcy w Panelu Klienta.

13. Sprzedawca wystawia paragony fiskalne oraz faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT koniecznym jest zaznaczenie takiej opcji w Zamówieniu, podanie niezbędnych danych do wystawienia faktury w tym numeru NIP.

14. Formy płatności.

Klient dokonując Zamówienia wybiera najbardziej mu odpowiadającą formę płatności. Zapłata za Produkt może być dokonana:

– przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Stronie Sprzedawcy oraz przy składaniu Zamówienia,

– gotówką przy odbiorze Produktu od Kuriera.

15. Dostawa Produktów:

15.1. Sprzedawca wysyła Produkt na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym lub inny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany przy Zamówieniu przez Klienta.

15.2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem nie ma możliwości wysyłki Produktu na osobę trzecią, przesyłka może być wysłana na inny adres jednakże adresatem musi być Klient.

15.3. Wszystkie produkty o niezależnie od wagi są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

15.4. Towary wysyłane są do 72 godzin od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji wpłaty przez firmę przyjmującą płatność, o ile Klient nie zażyczy sobie późniejszego terminu wysyłki a w przypadku wyboru płatności za obraniem do 72 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży.

15.5. Koszt dostarczenia zamówionego Produktu/ów jest podawany na Stronie Sprzedawcy oraz podczas podsumowania Zamówienia i jest wyliczany według wagi zbiorczej paczki.

15.6. Termin dostawy zamówionych Produktów wynosi: w przypadku kuriera od 24 godzin do 2 dni roboczych ( poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wysłania Produktu.

15.7. Podczas odbioru przesyłki Klient ma prawo sprawdzić czy nie jest uszkodzona, a w szczególności czy nie są uszkodzone taśmy firmowe. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości Klient ma prawo otwarcia przesyłki przy dostarczycielu przesyłki. W przypadku uszkodzenia Produktu Klient winien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie oraz ma prawo sporządzić protokół uszkodzeń razem z dostarczycielem przesyłki oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.

16. Przeniesienie własności Produktu na Klienta następuje z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży oraz opłacenia zamówienia. Sprzedawca zastrzeże prawo własności sprzedanego towaru na rzecz Sprzedawcy aż do chwili zapłaty ceny przez Kupującego w oparciu o przepisy art. 589–591 Kodeksu cywilnego.

§ IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (i związane z nim prawa i obowiązki) przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Informacje o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Produktu – w przypadku umowy sprzedaży,

b) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów, ostatniej części/partii Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów, ostatniej części/partii Produktów – w przypadku umowy sprzedaży wielu Produktów dostarczanych osobno lub umowy sprzedaży Produktów dostarczanych partiami lub w częściach,

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie i przesłanego na adres Sprzedawcy: BNS24 Piotr Wypchał os Krakowiaków 22a/76 31-963 Kraków . W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który mają zostać zwrócone otrzymane od Klienta płatności, takie rozwiązanie pozwoli na szybki zwrot środków pieniężnych.

4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych Zamówieniem albo ich części.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy w powyższym trybie, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/ów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu/ów lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego/ich odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów (koszty odesłania Produktu/ów, opakowania itp.). Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu/ów będące wynikiem korzystania z niego/nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu/ów.

11. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt/y Sprzedawcy lub przekazać ją/je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy), chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Produkt/y. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu/ów przed jego upływem. Produkt/y należy zwrócić przesyłając na adres Sprzedawcy: BNS24 Piotr Wypchał os. Krakowiaków 22a/76 31-963 Kraków

12. Zgodnie z Ustawa o Prawach Konsumenta – art. 38 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

12.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

12.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

12.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

12.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

12.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

12.8 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

12.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

12.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;

12.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12.13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy

§ V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

2. W przypadku, gdy Produkt/y (rzecz/y sprzedana/e) ma wadę, Klient ma prawo złożenia reklamacji, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w artykuły od 556 do 576. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, a także za pomocą poczty elektronicznej i wskazane jest, aby zawierała następujące informacje:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b) numer Zamówienia,

c) określenie przedmiotu reklamacji, opis wady, datę jej stwierdzenia,

d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

e) określenie żądania Klienta w związku ze składaną reklamacją,

f) datę i podpis Klienta.

4. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji:

BNS24 Piotr Wypchał os Krakowiaków 22a/76 31-963 Kraków lub na adres e-mail: uchwyty24@wp.pl.

Pobierz formularz reklamacyjny

5. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta żądania o obniżenie ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

8. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ VI. GWARANCJA

1. Produkty sprzedawane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub Sprzedawcę (gwarant). Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu/ów.

2. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie Sklepu o ile została udzielona gwarancja na dany Produkt. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz niezależnie od tego z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zostały opisane w punkcie VIII podpunkt 2 niniejszego Regulaminu.

Pobierz formularz gwarancyjny

§ VII. INFORMACJE DLA KLIENTÓW.

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu, Klient powinien dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarka w aktualnej wersji typu Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Korzystanie z aplikacji Strony Sprzedawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

3. Sprzedawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, tj. podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”, „konie trojańskie”, oprogramowanie typu malware, spyware. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail’i, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta (tzw. „cracking”, „phishing”).

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu tj.: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz, tworzenia statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

§ VIII. DANE OSOBOWE.

1. Usługodawca, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje, że:

a) jest administratorem danych osobowych Klienta;

b) w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie, Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu, wykonania i realizacji umów zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów);

c) odbiorcą danych osobowych Klienta jest Usługodawca;

d) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta;

e) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę oraz do ich poprawiania.

2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta:

a) nazwisko i imię,

b) numer NIP (w przypadku woli Klienta otrzymania faktury VAT lub obowiązku wystawienia takiej faktury),

c) adres zamieszkania lub do korespondencji,

d) dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

3. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Formularz Zamówienia Sprzedawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu dokonania Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówień i korzystania ze Sklepu..

4. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Administrator informuje Klienta, że powierza przetwarzanie lub może powierzyć dane osobowe podmiotom:

a) LH.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 302693647, – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,

b) Urzędowi skarbowemu – w celach prawno-podatkowych w związku z rozliczeniem i księgowością.

c) Firmie kurierskiej – UPS Corporate Headquarters, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328 US – w celach realizacji zamówienia związanych z wysyłką

d) Innym zleceniobiorcom do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy informatycznej, graficznej, księgowej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itp.

§ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zarówno Klient jak i Sprzedawca muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.

2.3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

2.4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

2.6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu lub też wcześniej zaakceptują zmieniony Regulamin. Zmiany Regulaminu nie wiążą Klienta jeżeli nie miał możliwości zapoznania się ze zmianami Regulaminu.

5. Regulamin jest publikowany na Stronie Usługodawcy oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Klienta. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego (ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 15

93 ze zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – INFORMACJE O PRAWIE OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Załącznik nr 3 – FORMULARZ REKLAMACYJNY / GWARANCYJNY